โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวีรธาดา
 

    สังคมไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านครอบครัวและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่เป็นหน่วยที่มีอิทธิพลอย่างมากในสังคม ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านการศึกษามากขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียนวีรธาดา ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมขึ้นภายใต้ชื่อ “โรงเรียนวีรธาดา”  เพื่อประกอบธุรกิจด้านสถานศึกษา โรงเรียนวีรธาดาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ความสำคัญอับดับแรกกับการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลแบบบูรณาการ โดยประยุกต์วิชาการ และกิจกรรมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล ทำให้เรียนง่าย เข้าใจเร็ว สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขกับการเรียนรู้เป็นการผสมผสานให้เกิดคุณสมบัติพิเศษที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียน คือ ด้านร่างกายเติบโตแข็งแรงสมวัย ด้านสติปัญญามีเชาวน์ไหวพริบคิดเป็นแก้ปัญหาได้ ด้านอารมณ์มีเหตุผลแจ่มใสร่าเริง และด้านสังคม สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น การรักษาความสะอาด นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ รู้จักใช้เหตุผล ตรงต่อเวลา กล้าแสดงออก การจัดการศึกษาเน้นที่การให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียงสินค้าที่เสนอขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเน้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน บรรยากาศการเรียนรู้จะเต็มไปด้วยความสุข ให้เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกของนักเรียน การรู้จักเหตุและผลได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
         โรงเรียนวีรธาดา ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วงานของโรงเรียนมีมากกว่าการเร่งให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ บวกลบเลขได้ พูดได้หลายภาษาและเล่นคอมพิวเตอร์ได้ หากแต่งานของโรงเรียนเป็นงานของการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้ครบทุกด้าน