โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
        วงนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนตอเมตร วงในมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ รูปวงกลมทั้งด้านซ้าย ด้านขวา และกึ่งกลางประกอบด้วยรูปช่อมะกอกอและอํกษรคำว่า วธ.

                    ช่อมะกอก  หมายถึง  สัญลักษญ์แห่งความหวัง และความสำเร็จด้านการเรียน

                    วธ.            อักษรย่อ  โรงเรียนวีรธาดา

                    วงกลม       หมายถึง  สัญลักษญ์ของความสมบูรณ์แบบ และการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

        ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนเป็นชื่อเต็มของโรงเรียนคือ โรงเรียนวีรธาดา ส่วนด้านล่างเป็นชื่ออำเภอและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ คือ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย