โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา       การศึกษา สร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติ  
วิสัยทัศน์     โรงเรียนวีรธาดาจะเป็นผู้นำด้านการศึกษา นำพาสู่อาเซียนเป็นวิสัยทัศน์ในการทำงานจะมุ่งจัดการศึกษา
                  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม
                   สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ความหมายของวีรธาดา
 
  V = victoty (ชัยชนะ)
    E = education (การศึกษา)
    E = effective (มีประสิทธิภาพ)
    R = run (วิ่งไปข้างหน้า)
    A = ability (ความสามารถ)
    T = team (ทีมงาน)
    H = happy (มีความสุข)
    A = active (ความกระฉับกระเฉง)
    D = develop (พัฒนาต่อเนื่อง)
    A = action (การกระทำ)