โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑. พัฒนาระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ๒. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
          ๓. พัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
          ๔. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาด้านการศึกษาของโรงเรียนวีรธาดาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
          ๖. พัฒนาและสร้างความเข็มแข้งระดับภาค เครือข่าย โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน
          ๗. เสริมสร้างการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพทั้ง ๘ ด้าน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         โรงเรียนส่งเสริมอัจฉริยะภาพ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา           เราสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ

ทิศทางในอนาคต
          โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามจุดเน้นต่างๆ โดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไป โดยจัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกและห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการค้นคว้า การส่งเสริมให้คณะครูได้รับการอบรมเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการใช้สื่อ อุปกรณ์ และการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น
          นอกจากนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
          โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียน การสอน การบริหาร การจัดการ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม และเกิดประโยชน์สูงสุด