โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
          ๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
          ๒. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
          ๓. นักเรียนมีการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
          ๔. มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          ๕. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
          ๖. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
          ๗. ส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
          ๘. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น