โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีรธาดา-นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวีรธาดา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเมตตา ทรงทันตรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน