โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ปฐมวัย

นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ครูผู้สอน

นางสาวอรพรรณ ไม้สวัสดิ์
ครูผู้สอน

นางสาวสมจิตต์ กาตาสาย
ครู