โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ปฐมวัย

นางสาวสมจิตต์ กาตาสาย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนิตยา สินทรา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลักขณา สับโส
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฑามาส บุตรโคตร
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเวรุกา โพธิ์เดช
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1