โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย