โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวชิระ ต้นนามล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววารีวรรณ์ สุดใจ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1