โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร. วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวีรธาดา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวีรธาดา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวีรยา เปล่งดีสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนภา แถวเพณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศักดิ์ ธงธวัช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัญญา มีผล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ตัวแทนจาก : นักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ละเอียดดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวีรธาดา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญา บัวผิน
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนวีรธาดา
เบอร์โทร :