โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,13:05  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายธันยา บัวผิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,13:03  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,22:02  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,22:01  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา หงษ์จำนงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,22:00  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย"
ชื่ออาจารย์ : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,10:23  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,21:28  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าภายในตลาดทั้งระบบเพื่อป้องกันและครบคุมราคาให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกลตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ชื่ออาจารย์ : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,12:43  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ เรื่อง โอกาสและข้อจำกัดจากเขตการค้าเสรีที่มีผลต่อจังหวัดอุดรธานี วารสารคณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,12:42  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..